این هفته پروژه ای تحت عنوان Bprotocol از یک defi flash استفاده کرد تا بتواند رأی حاکمیت Makerdao را تحت تأثیر قرار دهد. تیم توسعه دهنده ی سازنده ی این پروژه قصد دارد تا مشکلاتی مانند ادامه ی defi flash را دشوارتر کند.