از کلاس “apsc-theme-fullwidth” در زبانه پیشرفته استفاده کنید